Skip to main content

statuten

Statuten

Vereniging voor Penningkunst, gevestigd te Amsterdam, ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel en Fabrieken te Amsterdam onder dossiernummer 40531925.

Artikel 1

De vereniging draagt de naam: Vereniging voor Penningkunst. Zij is gevestigd te Amsterdam.

Zij stelt zich ten doel de beoefening van en de belangstelling voor de Penningkunst te bevorderen, in het bijzonder in Nederland.
Hierbij zal aandacht worden gegeven zowel aan de esthetische als aan de documentaire betekenis van de penning.

Artikel 2

Zij tracht dit doel te bereiken door:

 1. het uitgeven van penningen;
 2. het zo mogelijk verlenen van steun, medewerking en voorlichting aan andere lichamen of personen wanneer deze(n) penningen doen slaan of gieten;
 3. het uitgeven van geschriften en het doen houden van lezingen;
 4. het houden van en het medewerken aan tentoonstellingen;
 5. andere wettige middelen, welke de penningkunst bevorderen.

Artikel 3

 1. De vereniging kent de volgende categorieën van leden:
  1. gewone leden;
  2. donateurs;
  3.  
 2. De in dit artikel genoemde categorieën worden in statuten en huishoudelijk reglement onder de naam 'leden' onderscheidenlijk 'lid' samengevat.

Artikel 4

 1. Gewone leden zijn zij, die zich als zodanig bij het bestuur hebben aangemeld en door het bestuur zijn toegelaten. Zij betalen een bij het huishoudelijk reglement vast te stellen jaarlijkse contributie.
 2. Donateurs zijn zij, die zich verbonden hebben de vereniging te steunen met een bijzondere jaarlijkse contributie, hoger dan die der gewone leden, vast te stellen bij het huishoudelijk reglement.
 3. Ereleden zijn zij, die wegens hun bijzondere verdiensten voor de penningkunst of de vereniging door de algemene ledenvergadering als zodanig zijn benoemd. Zij behoeven geen contributie te betalen.

Artikel 5

Zij, te wier aanzien gedurende hun lidmaatschap wijzigingen plaats hebben, welke hen doen vallen onder een andere categorie van leden dan die, waartoe zij aanvankelijk behoorden, gaan tot de andere categorie behoren met ingang van het volgende verenigingsjaar, tenzij op verzoek van het lid in kwestie door het bestuur anders wordt bepaald.

Artikel 6

 1. Het lidmaatschap eindigt door opzegging, overlijden of royement.
 2. De leden kunnen hun lidmaatschap slechts opzeggen tegen het einde van een verenigingsjaar en wel door een schriftelijke kennisgeving, welke voor de eerste december in het bezit van de secretaris moet zijn.
 3. Overlijden geeft geen aanspraak op restitutie, geheel of gedeeltelijk, van over het lopende jaar reeds betaalde contributie en evenmin op ontheffing, geheel of gedeeltelijk, van de verplichting om over het lopende jaar contributie te betalen.
 4. Royement vindt plaats op voorstel van het bestuur door de algemene ledenvergadering, op grond van niet-betaling van de contributie over meer dan één jaar, alsmede op grond van andere gedragingen, welke maken, dat een lid als zodanig niet langer gehandhaafd kan blijven.

Artikel 7

 1. Het bestuur der vereniging bestaat uit ten minste vijf leden die op de algemene ledenvergadering voor de duur van drie jaar worden gekozen uit een door het bestuur opgemaakte voordracht.
 2. Op deze voordracht moeten in ieder geval die leden voorkomen die door minstens twee leden uiterlijk drie dagen voor de algemene ledenvergadering schriftelijk aan het bestuur zijn opgegeven.
 3. De algemene ledenvergadering kan ieder bestuurslid of het gehele bestuur schorsen of ontslaan indien zij daartoe termen aanwezig acht. Voor een zodanig besluit genomen wordt, krijgt de betrokkene de gelegenheid zich staande de vergadering te verdedigen.
 4. In geval van schorsing wordt in de eerstvolgende vergadering besloten of de schorsing wordt omgezet in ontslag of dat de schorsing wordt opgeheven.
 5. Gedurende de schorsing kan het bestuur zijn bestuurstaken niet uitoefenen.
 6. In de algemene ledenvergadering waarin tot schorsing of ontslag van het gehele bestuur wordt besloten, wordt een interimbestuur benoemd van vijf leden.

Artikel 8

 1. Elk jaar treedt voor zover mogelijk een/derde van het aantal bestuursleden af volgens een door het bestuur vast te stellen rooster.
 2. Tussentijds gekozen bestuursleden treden af op het tijdstip, waarop de bestuursleden, in wier plaats zij zijn gekozen, zouden aftreden.
 3. Aftredende bestuursleden zijn terstond herkiesbaar.
 4. Bij uitbreiding van het bestuur wordt de rooster in de eerstvolgende bestuursvergadering herzien.

Artikel 9

 1. Het bestuur benoemt uit zijn midden een voorzitter, een onder-voorzitter, een secretaris en een penningmeester.
 2. Een bestuurslid kan optreden respectievelijk als onder-voorzitter en secretaris, als onder-voorzitter en penningmeester of als secretaris en penningmeester.

Artikel 10

Het bestuur is belast met de algemene leiding der vereniging.

Artikel 11

Het bestuur vertegenwoordigt de vereniging, voorzover uit de wet niet anders voortvloeit. Voorts kan de voorzitter alleen of bij diens ontstentenis of belet de ondervoorzitter de vereniging in en buiten rechte vertegenwoordigen.

Artikel 12

Het verenigingsjaar valt samen met het kalenderjaar.

Artikel 13

 1. Tot een algemene ledenvergadering hebben alle leden toegang.
 2. Binnen zes maanden na afloop van het verenigingsjaar wordt een algemene ledenvergadering (nader te noemen: jaarvergadering) gehouden.
 3. Het bestuur brengt in deze vergadering zijn jaarverslag uit en doet onder overlegging van de nodige bescheiden, waaronder in ieder geval een balans en een staat van baten en lasten, rekening en verantwoording over het gevoerde bestuur.
 4. De jaarvergadering benoemt jaarlijks een commissie bestaande uit ten minste twee leden, die geen deel mogen uitmaken van het bestuur, tot onderzoek van de rekening en verantwoording over het lopende boekjaar. De commissie brengt in de eerstvolgende jaarvergadering verslag uit van haar bevindingen. Vereist het onderzoek bijzondere boekhoudkundige kennis, dan kan de commissie zich door een deskundige doen bijstaan.
 5. De algemene ledenvergadering kan naast voormelde commissie en accountant aanstellen ter controle van de jaarstukken en de boekhouding, wanneer zulks om enigerlei reden wenselijk mocht zijn.
 6. Het bestuur is verplicht aan de sub. 4. genoemde commissie en aan de sub. 5. bedoelde accountant de nodige en gewenste inlichtingen te verschaffen, alle boeken en bescheiden ter inzage te geven en de kas en verdere waarden der vereniging te tonen. Het bestuur is verplicht alle medewerking te verlenen voor de controle.
 7. Goedkeuring door de algemene ledenvergadering van de jaarstukken strekt het bestuur tot decharge voor het door hen gevoerde financiële beheer.
 8. In de jaarvergadering worden verder bestuursleden gekozen ter voorziening in vacatures, die in het bestuur zijn of zullen ontstaan en doet het bestuur mededelingen aangaande plannen voor het nieuw ingegane jaar onder gelijktijdige overlegging van een begroting.

Artikel 14

 1. De algemene ledenvergaderingen worden bijeengeroepen door het bestuur, met inachtneming van een termijn van twee weken. De bijeenroeping geschiedt door een schriftelijke mededeling, welke de agenda bevat, aan het adres van ieder lid.
 2. Behalve de jaarvergadering zullen algemene ledenvergaderingen worden gehouden zo dikwijls als het bestuur zulks wenselijk acht en alsmede wanneer zulks door vijf leden of, indien dit aantal minder is, door tenminste één/tiende gedeelte van het totaal aantal leden, wordt verzocht.
 3. Na ontvangst van een verzoek als in het vorige lid vermeld, is het bestuur verplicht tot bijeenroeping van de algemene ledenvergadering, te houden binnen uiterlijk vier weken na ontvangst van het verzoek.
 4. Indien het bestuur binnen twee weken na ontvangst van het verzoek geen gevolg hieraan geeft, gaan de verzoekers over tot bijeenroeping op dezelfde wijze, als voor het bestuur bepaald.

Artikel 15

 1. Op de algemene ledenvergadering brengt ieder lid één stem uit.
 2. Besluiten worden, behoudens voorzover elders in deze statuten uitdrukkelijk anders is bepaald, genomen met volstrekte meerderheid der uitgebrachte stemmen.
 3. Een éénstemmig besluit van alle leden, ook al zijn deze niet in een vergadering bijeen, heeft, mits met voorkennis van het bestuur genomen, dezelfde kracht als een besluit van de algemene ledenvergadering.
 4. Ieder lid kan zich te allen tijde, mits schriftelijk, doen vertegenwoordigen door een ander lid.

Artikel 16

 1. Verkiezing van personen vindt schriftelijk plaats. Alle andere stemmingen geschieden mondeling, tenzij de vergadering zich met het volgen van een andere wijze van stemmen verenigt.
 2. Bij verkiezingen vindt, indien de stemmen staken, herstemming plaats tussen degenen, die de meeste stemmen op zich verenigd hadden. Ontstaat ook dan geen meerderheid, dan beslist het lot.
 3. In alle andere gevallen wordt bij staking van stemmen het voorstel geacht te zijn verworpen.

Artikel 17

De geldmiddelen der vereniging bestaan uit de jaarlijkse contributies der leden, giften en verdere wettig verkregen baten.

Artikel 18

Wanneer de vereniging tot uitgeven van penningen besluit, kunnen deze slechts met inachtneming van de betreffende bepalingen in het huishoudelijk reglement of met machtiging der algemene ledenvergadering aan anderen dan de leden beschikbaar worden gesteld.

Artikel 19

De vereniging, opgericht op acht september negentienhonderd vijfentwintig, is aangegaan voor onbepaalde tijd.

Artikel 20

 1. Een besluit tot ontbinding der vereniging of tot wijziging der statuten kan slechts genomen worden met meerderheid van tenminste twee/derde van het aantal uitgebrachte stemmen in een algemene ledenvergadering waar tenminste twee/derde van het totaal aantal leden aanwezig of vertegenwoordigd is.
 2. Is op de vergadering het vereiste aantal leden niet aanwezig of vertegenwoordigd, dan schrijft het bestuur binnen één maand een tweede vergadering uit, waarvan het minstens veertien dagen voor de dag, waarop deze vergadering zal worden gehouden, aan alle leden schriftelijk bericht zendt. Op deze tweede vergadering kan een besluit, als bedoeld in het voorgaande lid, worden genomen ongeacht het aantal leden dat aanwezig of vertegenwoordigd is. De oproep voor beide vergaderingen vermeldt de voorstellen waarover besloten moet worden en, indien het een statutenwijziging betreft, de letterlijke tekst van de voorgestelde wijziging.
 3. Wijzigingen in de statuten treden niet in werking dan nadat daarvan een notariële akte is opgemaakt.

Artikel 21

 1. Tenzij de algemene vergadering anders besluit, geschiedt de vereffening door het bestuur.
 2. Het batig saldo na vereffening vervalt aan een algemeen nut beogende instelling op het gebied van de beeldende kunst.
 3. De vereniging houdt op te bestaan op het tijdstip waarop aan haar, dan wel aan de vereffenaars bekende baten meer aanwezig zijn. De vereffenaars doen hiervan opgaaf aan de registers waar de vereniging is ingeschreven.

Huishoudelijke reglement

Verdere aangelegenheden worden bij huishoudelijk reglement geregeld. Het huishoudelijk reglement wordt door de algemene ledenvergadering vastgesteld; het mag geen bepalingen bevatten, in strijd met deze statuten.