Skip to main content

huishoudelijk reglement

Opmerking: zoals u hieronder ziet is dit de laatste versie 1992, de bestuurs- en het uitgiftebeleid is intussen danig veranderd met instemming van de leden. We zullen een aangepaste versie ter vergadering voorleggen (Rein de Goeje 2023)

 

HUISHOUDELIJK REGLEMENT
VAN DE
VERENIGING VOOR PENNINGKUNST

Artikel 1

Contributies

  1. Donateurs betalen een jaarlijkse contributie van f..
  2. Gewone leden betalen een jaarlijkse contributie van f ..
  3. Ereleden betalen ingevolge artikel 4, lid 3 van de Statuten geen contributie.
  4. De bedragen van de contributies kunnen gewijzigd worden op voorstel van het bestuur, dat een zodanig voorstel plaatst op de agenda van de jaarvergadering.

Artikel 2

Penningen

  1. Jaarlijks wordt in opdracht van de vereniging tenminste één penning aangemaakt en indien de geldmiddelen het toelaten twee.
  2. De onderwerpen worden door het bestuur gekozen naar het ontwerp van een door hen aan te wijzen kunstenaar.
  3. Indien in enig jaar meer dan één penning wordt aangemaakt, zal de opdracht voor het ontwerp van één dezer penningen bij voorkeur worden gegeven aan een jong Nederlands kunstenaar, die nog niet of nog weinig in de gelegenheid was een ontwerp voor een penning te laten uitvoeren.

Artikel 3

  1. Van de volgens artikel 2 aangemaakte penningen ontvangen de leden een exemplaar in brons of in het materiaal, waarin de penning is aangemaakt.
  2. Van deze penningen worden voor de leden, op hun verzoek, meer exemplaren beschikbaar gesteld in goud, zilver of brons dan wel het andere materiaal tegen door het bestuur van geval tot geval vast te stellen prijzen, echter onder voorwaarde, dat deze penningen niet in de handel worden gebracht.

Artikel 4

Niet-leden kunnen penningen bij de vereniging bestellen tegen een door het bestuur vast te stellen prijs, die tenminste 50% hoger is dan de prijs, die voor de leden is vastgesteld.

Artikel 5

De vereniging kan naast de in artikel 2 bedoelde penningen andere penningen laten aanmaken, alleen of in samenwerking met anderen, die op door het bestuur te stellen voorwaarden ter beschikking van de leden worden gesteld. De prijs zal evenwel niet hoger mogen zijn dan de kostprijs.

Artikel 6

Reglement

Wijzigingen in dit Reglement kunnen slechts worden vastgesteld indien het desbetreffende voorstel gemotiveerd op de agenda van een algemene ledenvergadering is geplaatst.

 

 

Aldus vastgesteld in de tweede buitengewone ledenvergadering d.d. 14 november 1992.