Extra belastingvoordeel culturele ANBI

Bij giften aan een culturele ANBI mag u 1,25 keer het bedrag van de gift aftrekken in de aangifte inkomstenbelasting.

Schermafbeelding 2021 10 20 om 09.27.43

Naam

Vereniging voor Penningkunst 

opgericht 08-09-1925

RSIN

816092266

KvK nummer

40531925

Contactgegevens

Postadres: Griftstraat 9 3572 GM Utrecht

Mailadres: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

 

Doelstelling

De Vereniging voor Penningkunst stelt zich ten doel de beoefening van en de belangstelling voor de Penningkunst te bevorderen, in het bijzonder in Nederland.
Hierbij zal aandacht worden gegeven zowel aan de esthetische als aan de documentaire betekenis van de penning.

 

Beleid

Jaarlijks wordt aan twee Nederlandse kunstenaars de opdracht gegeven voor het ontwerpen van een kunstpenning. Dat kan met of zonder thema en in elk denkbare materiaal of stijl. We streven naar een breed palet van penningen. De selectie van kunstenaars wordt door het bestuur gemaakt. De leden kunnen tegen gereduceerd tarief jaarlijks penningen kopen om hun collectie  uit te breiden en de penningkunst in het algemeen te stimuleren. Niet-leden kunne ook inschrijven maar betalen het dubbele. De VPK penningen en andere penningen worden in het blad De Beeldenaar beschreven. Dit vakblad wordt afgenomen door onze leden, die van het Koninklijk Genootschap voor Munt en Penningkunde en andere belangstellenden. De Vereniging is lid van en ondersteund financieel de Nederlandse afdeling van de FIDEM, de wereldwijde Organisatie voor Penningkunst. Door lezingen, atelierbezoeken, bijeenkomsten en incidenteel tentoonstellingen probeert de vereniging de belangstelling voor kunstpenningen en de kennis daarvan te verbreiden. Wereldwijd hebben Nederlandse penningmakers een goede naam vanwege hun vooruitstrevendheid, iets wat in de VPK collectie door de jaren heen terug te zien is. Het penningarchief van de vereniging bevindt zich in het Collectiecentrum Nederland te Amersfoort. Daarnaast zijn onze penningen te vinden in de Nationale Numismatische Collectie van de Nederlandse Bank en bij vele particulieren thuis.

Statuten en huishoudelijk reglement

Statuten

Huishoudelijk reglement

Bestuur 

Rein de Goeje voorzitter
Jan Kamps secretaris
Marius de Goeje penningmeester
Marc van Remundt penningbeheerder
Da van Daalen kunstenaar-bestuurslid 
Paul albers bestuurslid

Jaarverslagen

Het verslag van de uitgeoefende activiteiten vind u in de stukken zoals gebruikt in de jaarvergaderingen van de afgelopen 5 jaar.

Zie deze links:

2018

2019

2020 

2021

 

 

 

Financiële verantwoording 2022

Financieel verslag van de Vereniging voor Penningkunst over het jaar 2021

Gecorrigeerd op 29-6-2022

Hieronder is de winst- en verliesrekening over 2021 (van 1 januari tot 31 december) weergegeven. Ter vergelijking is de begroting van 2021 bijgevoegd.  Daaronder is de balans per 31 december 2021 gegeven en ter vergelijking ook de balans van 31 december 2020 en 2019.

Opgemerkt moet worden dat de begroting van 2021 pas op 9 oktober 2021 tijdens de vorige jaarvergadering besproken is wegens de het niet doorgaan van de jaarvergadering in 2020 wegens corona. Deze begroting was gebaseerd op de verwachte inkomsten en uitgaven.

Toelichting op de winst en verliesrekening:

 • De contributie in 2021 was € 155,- per jaar en aan het eind van het jaar is er hard gewerkt door meerdere bestuursleden om zoveel mogelijk contributie te innen, inclusief achterstand uit 2020 (€ 4350,- op de balans).Een gedeelte van de contributie van 2020 als was afgeschreven als niet inbaar, maar uiteindelijk is daar nog een flink deel van binnen gekomen. Omdat het boekjaar 2020 al afgesloten en goedgekeurd was zijn toch nog geïnde contributie inkomsten uit het jaar 2020 en 2019 geboekt onder contributies in het boekjaar 2021. De post contributie van €  156,- bestaat dus uit een contributies van 2021 (€ 30.644,-) en eerder als oninbare bestempelde contributies uit voorgaande jaren: € 3.512,-.
 • Voorraad mutatie en verkoop penningen: De penningvoorraad is toegenomen, omdat er nog jaarpenningen op 31-12-2021 over waren (netto is de voorraad met € 2.508,39 toegenomen). De opbrengst van penningverkoop bedroeg € 2.821,90. Samen € 5.330,29. De totale waarde van de penningvoorraad staat op de balans (31 dec 2021: € 12.637,85)
 • Er zijn meer inschrijfpenningen verkocht dan aanvankelijk begroot, dit resulteert in hogere inkomsten, maar ook hogere uitgaven. Omdat aanloopkosten van een penning gelijk bliiven is bij een hogere verkoop de verhouding tussen inkomsten en uitgaven van de inschrijfpenning gunstiger.
 • De oproep op de ledenvergadering van 9 oktober 2021 heeft geresulteerd in een bedrag van € 2600 aan donaties. Hartelijk dank aan deze donateurs!
 • De post ‘Porti’ zijn het verzenden van jaarstukken, maar vooral ook het verzenden van penningen, zover die niet specifiek aan verzending van jaarpenning of inschrijfpenning konden worden toegekend.
 • Bestuurskosten bestaan uit: kosten boekhoudpakket (€ 217,07), kosten ledenvergadering (€ 491,14), reiskosten (€ 276,78) en verzekeringen (€ 471,68)
 • Overige kosten bestaan uit huur opslag.
 • Afschrijving penningvoorraad is 10% van de aanschafwaarde

 

Toelichting op de balans

 • Op de balans is te zien dat de contributie achterstand zoals die bestond op 31 december 2020, eind 2021 geheel is ingehaald. Hoewel er nog wat bedragen openstaan, is geen inbare post debiteuren contributie opgenomen omdat het niet waarschijnlijk is dat deze contributie nog geïnd kan worden.
 • De vooruitbetaalde kosten zijn kosten voor de eerste ontwerpfase van de penningen die in 2021 worden uitgebracht.
 • Penningvoorraadwaarde verandert door mutaties in penningvoorraad en afschrijving:

€ 13.263,95 + € 2.508,39 - €  3.134,49 = € 12.637,85

 • Voorgesteld wordt om de winst over 2020 in het volgend boekjaar als reserve onvoorzien op te nemen.

 

Toelichting op de begroting

Het is nog moeilijk in te schatten hoeveel keuzepenningen er verkocht gaan worden. De begroting van 2022 is vastgesteld op de vorige algemene ledenvergadering, in deze cijfers zijn op uitdrukkelijke wens van de ALV de Fidem bijdrage van € 1000,- gehandhaafd. Deze is in de begroting van 2022 verwerkt. Voor 2023 is deze post ook weer in de begroting opgenomen, erbij van uitgaande dat daar ook gelijke donaties tegen overstaan.

De posten maakkosten keuzepenning en inkomsten keuzepenning worden tijdens realisatie van de kosten zoveel als mogelijk gelijk gehouden. In de praktijk zal dat niet altijd zo zijn, omdat afhankelijk van het aantal bestellingen de kosten van een mal over meerdere penningen verdeeld kunnen worden en gieters voor grotere oplage een lagere prijs kunnen aanbieden.  In de begroting van 2022 is uitgegaan van verkoop van 185 penningen. In de begroting van 2023 is uitgegaan van verkoop van  140 penningen. 

Om de begroting haast sluitend te maken wordt er voor 2023 een contributieverhoging van € 90,- naar € 95,- euro voorzien (met een ledenaantal van 196).

Wij vragen van de algemene vergadering een goedkeuring van de begroting voor 2023.

De algemene ledenvergadering op 21 mei 2022 heeft de voorgestelde contributieverhoging in 2023 afgewezen. De contributie voor 2023 blijft op € 90,-. Hierdoor komt de begrootte contributie uit op € 17.640,- i.p.v. € 18.620,- en wordt het verwachte verlies over 2023 € 1.410,- i.p.v. € 430,-.

 

Winst- en verliesrekening

 

inkomsten

resultaat 2021

begroting 2021

 
 

contributies

 €         34.156,00 

 €          34.100,00 

 
 

Verkoop penningen en voorraad mutatie

 €           5.330,29 

 €            1.500,00 

 
 

verkoop inschrijfpenning

 €         11.185,00 

 €          10.150,00 

 
 

overig verkoop

 €                85,40 

 €               100,00 

 
 

donaties

 €           2.600,00 

 €                        -   

 
 

ontvangen subsidie

 €                         -   

 €                        -   

 
 

rente

 €                         -   

 €                        -   

 
 

totaal inkomsten

 €         53.356,69 

 €          45.850,00 

 
 

 

 
 

Uitgaven

resultaat 2021

begroting 2021

 
 

jaarp. kosten

 €         27.674,60 

 €          28.855,00 

 
 

inschrijfp.kosten

 €           9.269,57 

 €            9.350,00 

 
 

overige penningen

 €              445,32 

 €                        -   

 
 

porti

 €              700,96 

 €               600,00 

 
 

bank kosten

 €              222,85 

 €               250,00 

 
 

bestuurs kosten

 €           1.458,66 

 €            1.500,00 

 
 

overige kosten

 €              400,00 

 €            1.000,00 

 
 

Fidem

 €           1.000,00 

 €            1.120,00 

 
 

De Beeldenaar

 €           5.260,58 

 €            6.000,00 

 
 

website

 €                39,60 

 €                 50,00 

 
 

afschrijving penningvoorraad

 €           3.134,49 

 €            3.000,00 

 
 

winst/verlies

 €           3.750,06 

 €          -5.875,00 

 
   

 €         53.356,69 

 €          45.850,00 

 

Balans

     

activa

31-12-2019

31-12-2020

31-12-2021

ING-rekening courant

 €     1.097,33 

 €      12.232,70 

 €           965,10 

ING-spaarrekening

 €   57.237,40 

 €      29.263,49 

 €      48.263,49 

Nog te ontvangen rente

 €          26,09 

 €                   -   

 €                   -   

Debiteuren

 €        520,00 

 €                   -   

 €                   -   

nog te ontvangen contributies

 

 €        4.350,00 

 €                   -   

Vooruitbetaalde kosten

 €     1.000,00 

 €        1.000,00 

 €        1.000,00 

te ontvangen subsidie

 

 €        4.000,00 

 €                   -   

Penningvoorraad

 €   15.264,88 

 €      13.263,95 

 €      12.637,85

Totaal

 €   75.145,70 

 €      64.110,14 

 €      62.866,44 

  

       

passiva

     

Vermogen

 €   65.023,07 

 €      65.023,07 

 €      58.716,38 

Reserve onvoorzien

 €     3.980,59 

 €        2.119,67 

 €                   -   

Verlies 2018 resp. 2019

 €    -1.860,92 

 €       -8.426,36 

 €        3.750,06 

Het Buffet fonds

 €     6.538,00 

 €                   -   

 €                   -   

Vooruit ontvangen contributies

 €        335,00 

 €           625,00 

 €           400,00 

Crediteuren

 €     1.129,96 

 €        4.768,76 

 €                   -   

Totaal

 €   75.145,70 

 €      64.110,14 

 €      62.866,44 

   
             

 

 

Begroting

inkomsten

resultatenrekening 2021

begroting 2022

begroting 2023

contributies

€       34.156,00

€     18.900,00

 €     18.620,00 

Verkoop penningen en voorraad mutatie

 €       5.330,29 

 €       1.500,00 

 €       1.500,00 

verkoop (inschrijf)penning

 €       11.185,00

   

verkoop keuzepenningen

 

 €     20.800,00 

 €     16.500,00 

overig verkoop

€             85,40

 €           100,00 

 €           100,00 

donaties

 €       2.600,00 

 

 €       1.000,00 

ontvangen subsidie

 €                    -   

   

rente

 €                    -   

   

totaal inkomsten

 €    53.356,69

 €     41.300,00 

 €     37.720,00 

Uitgaven

 

 

 

jaarpenning. kosten

 €    27.674,60 

   

Inschrijfpenning kosten

 €       9.269,57

   

ontwerpkosten keuzepenningen

 

 €       9.400,00 

 €       9.000,00 

maakkosten keuzepenningen

 

 €     19.400,00 

 €     16.500,00 

overige penningen

 €           445,32 

   

porti

 €           700,96 

 €           600,00 

 €           600,00 

bank kosten

 €           222,85 

 €           250,00 

 €           250,00 

bestuurs kosten

 €       1.458,66 

 €       1.000,00 

 €       1.500,00 

overige kosten

 €          400,00 

 €           500,00 

 €           400,00 

Fidem

 €       1.000,00 

 €       1.000,00 

 €       1.000,00 

De Beeldenaar

 €       5.260,58 

 €       5.500,00 

 €       5.500,00 

website

 €            39,60 

 €             50,00 

 €           400,00 

afschrijving penningvoorraad

 €       3.134,49 

 €       3.000,00 

 €       3.000,00 

winst/verlies

 €       3.750,06 

 €           600,00 

 €         -430,00 

 

 €     53.356,69 

 €     41.300,00 

 €     37.720,00 

 

Financiën 2020

Het beloningsbeleid voor bestuurders en vrijwilligers bestaat uitsluitend uit vergoeding van onkosten. De inkomsten bestaan uit contributies, donaties, subsidies. Een klein deel uit verkoop van penningen en gerelateerde zaken. Hieronder ziet u de verdeling tot nu toe.

Schermafbeelding 2021 10 14 om 13.49.02

Het vermogen streeft naar een 1:1 balans met de uitvoering; het maken van een penning kost al gauw zo.n 110 euro x 210 leden is zo'n drieentwintigduizend euro, meestal worden er zon 250 penningen afgenomen.. De activa moeten dus minimaal €30.000,- bedragen plus de kosten voor De Beeldenaar en activiteiten.. Het passieve vermogen is wat hoger vanwege de voorraad aan te verkopen penningen. 

Financieel verslag van de vereniging voor penningkunst over het jaar 2020. Definitief.

Hieronder is de winst- en verliesrekening over 2020 (van 1 januari tot 31 december) weergegeven. Ter vergelijking is de begroting van 2020 bijgevoegd.  Daaronder is de balans per 31 december 2020 gegeven en ter vergelijking ook de balans van 31 december 2019 en 2018. 

Toelichting op de winst en verliesrekening:

Inkomsten:

 • Contributie: 145 euro per jaar.Het ledenaantal is verder afgenomen resulterend in lagere contributie inkomen. 
 • Voorraadmutatie en verkoop penningen: Nettowaarde penningvoorraad toegenomen met € 1250,70 door verkoop en door toevoegen penning “Fraxinus excelsior”. Opbrengst verkoop penningen € 914,05. Dus nettowinst uit verkoop penningen € 2164,75.
 • Inkomsten uit verkoop inschrijfpenning “Horen” van Henny van Grol
 • Overige verkoop zijn penningstandaarden € 158,15
 • Toegekende subsidie van het Prins Bernard Cultuurfonds voor kosten jaarpenning van Menno Hiele € 4000,- en de Stichting Stokroos € 2000,- . 
 • Omdat de jaarpenning bij lange na niet voor het in de begroting geschatte kosten gemaakt konden worden is tevens een dotatie uit het buffet fonds gebruikt om deze penning te bekostigen. 

Uitgaven:

 • Geboekte Jaarpenning kosten inclusief verzendkosten. 
 • Inschrijfpenning kosten inclusief verzendkosten.
 • Onder bestuurskosten vallen verzekeringen € 382,44. Reiskosten € 705,10, kantoorkosten € 59,58 en ALV (lunch vooruitbetaald) samen € 105,00.
 • Overige kosten: verzekeringen (€ 536,30), huur opslag (€ 480), 
 • Fidem: bijdrage van € 1000 voor organisatie aan de internationale tentoonstelling in Japan. 
 • De Beeldenaar: kosten De Beeldenaar, verrekening via de stichting De Beeldenaar
 • Afschrijving penningvoorraad 10% van de aanschaf/maakkosten

We hebben het jaar 2020 met een verlies afgesloten. De relatief dure jaarpenning en het afnemende aantal leden waardoor er minder contributie binnenkomt is daar debet aan, ondanks de subsidies die we hebben verworven. Door het volledige gebruik van het buffet fonds en het verlies van de afgelopen twee jaar is het saldo op de spaarrekening fors geslonken.  Omdat we vaak de jaarpenningen voor financieren, is het noodzakelijk om verliezen in de toekomst te vermijden.

Toelichting Balans 31-12-2020:

 • Vooruitbetaalde kosten voor inschrijfpenning 2021 (€ 1000).
 • Debiteuren, nog te ontvangen contributies, is al grotendeels geïnd.
 • Subsidie: Nog te ontvangen bijdrage van Prins Bernard fonds
 • Waarde penningvoorraad afgenomen door verkoop en afschrijving, die groter was dan de toevoeging van de overgebleven penningen van Menno Hiele.
 • Verlies van 2019 verrekend met reserve onvoorzien.
 • Buffetfonds: Ten laste van buffetfonds betaling kunstenaars project Penning 2020 Menno Hiele: € 6538,- (gereserveerd voor projecten met jonge kunstenaars)

Schermafbeelding 2021 10 14 om 14.05.52Schermafbeelding 2021 10 14 om 14.12.17

Verslag van de kascommissie 2020